nazwa.pl

NetArt Registrar Sp. z o.o.

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez NetArt Registrar. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez NetArt Registrar obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.

Masz prawo do żądania od NetArt Registrar dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Ci prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Przysługuje Ci prawo do sprostowania Twoich danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Ci prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzieliłeś zgody w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Jeżeli zgłosiłeś żądanie ograniczenia przetwarzania, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaniesz poinformowany.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Masz prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Możesz żądać od nas, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez NetArt Registrar. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez NetArt Registrar.Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512,
 • PayU S.A., Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,
 • DialCom24 sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, numer REGON 634509164, numer NIP 781-173-38-52 w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą,
 • European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Bruksela, Belgia,
 • Afilias Limited z siedzibą w Dublinie, Office 110, 52 Broomhill Road, Tallaght, Irlandia,
 • NCC Group Software Resilience (NA) LLC z siedzibą w Manchesterze, XYZ Building, 2 Hardman Boulevard, Spinningfields, M3 3AQ, Wielka Brytania,
 • Whois Data Protection sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000351164, REGON: 121128870, NIP: 6751427096,
 • NCC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000553208, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 PLN, REGON: 12322541300000, NIP: 6751508819.

Odbiorcami Twoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych mogą być następujące podmioty:

 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Los Angeles, 12025 Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA,
 • Verisign, Inc. z siedzibą w Reston, 12061 Bluemont Way, VA 20190, USA,
 • Public Interest Registry z siedzibą w Reston, 1775 Wiehle Avenue, Suite 100, VA 20190, USA,
 • Registry Services, LLC. z siedzibą w Tempe, 2155 E GoDaddy Way, AZ 85284, USA,
 • Donuts Inc. z siedzibą w Bellevue, 10500 NE 8th Street, Suite 750, WA 98004, USA.

Informujemy Cię, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone, jednakże informujemy jednocześnie, że wymieniony wyżej NeuStar, Inc. jest członkiem Privacy Shield Framework. Więcej na temat Privacy Shield Framework możesz dowiedzieć się na stronie:
https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.Informacje w wersji z dnia 18.07.2022.