nazwa.pl

NetArt

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego NetArt Registrar Sp. z o.o.
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu internetowego NetArt Registrar Sp. z o.o.
  2. Usługodawcą jest NetArt Registrar Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przesz Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000532637, numer REGON: 120764285, numer NIP: 6751398383, o kapitale zakładowym 650.000 PLN – zwany w dalszym ciągu regulaminu "NetArt".
  3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.netart-registrar.com zwaną dalej stroną WWW NetArt.
  4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot korzystający ze strony WWW NetArt.
  5. Konsument to osoba fizyczna korzystająca ze strony WWW NetArt w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Użytkownicy korzystając ze strony www.netart-registrar.com zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
  7. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8. Stroną WWW www.netart-registrar.com administruje NetArt.
  9. Zawartość stron NetArt stanowi własność NetArt i jest prawnie chroniona.
  10. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy strony NetArt mają prawo przeglądać stronę NetArt oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
 2. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym NetArt.
  1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW NetArt niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.6 lub równorzędną.
  2. NetArt zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
 3. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości strony NetArt bez zgody NetArt wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
  3. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach NetArt będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
  4. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron NetArt, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do NetArt.
  5. Zawartość stron NetArt została przygotowana przez NetArt w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak NetArt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron NetArt.
  6. Zawartość stron NetArt została przygotowana przez NetArt w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak NetArt nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
  7. Zabronione jest korzystanie ze stron NetArt w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
   1. masowe wysyłanie pakietów do stron NetArt,
   2. masowe pobieranie całości lub części zawartości stron NetArt,
   3. wszelkie inne działania obniżające sprawność stron NetArt.
  8. Działania opisane w pkt. III.7 stanowić mogą dla NetArt podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron NetArt dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 4. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana NetArt w formie pisemnej na adres korespondencyjny NetArt i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta NetArt,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
   4. zarzuty Klienta,
   5. okoliczności uzasadniające reklamację,
   6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. NetArt obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz NetArt przez podmioty, za które NetArt nie ponosi odpowiedzialności, NetArt przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt, z tym że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2010 r.

Kontakt


NetArt Sp. z o.o.

ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków

info@netart-registrar.com

tel. +48 22 454 48 85
fax. +48 22 454 48 86

W sprawach, związanych z domenami zarejestrowanymi za pośrednictwem NetArt, należy kontaktować się z obsługującym je usługodawcą.